Stichting Project Junior

Doelstelling

De doelstelling van Project Junior geeft aan waar de stichting voor staat en luidt alsvolgt:

Het op lange termijn bieden van een veilige omgeving, dagelijkse zorg en educatie aan deze 15 kwetsbare kinderen die door hun sociale context in dit project zitten. Dit om zelfredzaamheid te vergroten, hen voor te bereiden op een maatschappelijke positie en zo een basis te leggen voor een kansrijke toekomst.

Ontstaan

Stichting Project Junior is in 2019 opgericht door Soraya van Zantwijk. Soraya heeft een achtergrond in sociaal maatschappelijk werk, is actief geweest als gezinsvoogd en als schoolmaatschappelijkwerker.

De ontmoeting van Soraya en Mama Faraji, hun gedeelde oprechtheid in het zorg dragen voor anderen, het doorzettingsvermogen om dit voor elkaar te krijgen maar bovenal het oog houden voor de persoonlijke ontwikkeling van deze veertien kansarme kinderen, heeft geleid tot de oprichting van Stichting Project Junior. Vanuit een intrinsieke motivatie om haar kennis en kunde op een pragmatische manier toe te wijden aan een groter goed, heeft ze haar hart verknocht aan kansarme kinderen in het Familiehuis van Mama Faraji.

Stichtingsleden

De bestuurders en adviseurs van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Eventuele onkosten worden wel vergoed.

Voorzitter

S. van Zantwijk

Penningmeester

H. Harmsen

Adviseur

J. Kamphuis

Adviseurs

R. Bosgoed

Adviseurs

T. van Zantwijk

Activiteiten

De komende drie jaar streeft Project Junior ernaar om de onderstaande doelen te faciliteren:

 • Alle vijftien kinderen begeleiden naar én voorzien van passend onderwijs
 • Het vergroten van de zelfredzaamheid en weerbaarheid van de kinderen
 • Een gestructureerde en veilige leefomgeving bieden
 • Alle kinderen zo veel mogelijk samenbrengen, betrekken en/of in contact laten komen en blijven met familie
 • Alle kinderen voorzien van minimaal twee voedzame maaltijden per dag
 • Zorgverzekeringen voor alle veertien kinderen én Mama Faraji

Randvoorwaarden


 • Project Junior is een stichting die enkel en alleen deze veertien kwetsbare kinderen met een vast budget voor primaire levensbehoeften, educatie, zorg(verzekering) hulp biedt totdat ze – na hun opleiding – op eigen benen kunnen staan.

 • De hulp die Project Junior biedt is persoonsgebonden en toegespitst op deze veertien kinderen. Wanneer de oudste 18 jaar, afgestudeerd en zelfredzaam is, blijven er dus dertien kinderen over waar Project Junior zorg voor draagt.

 • De stichting ontvangt maandelijks een rapportage van Mama Faraji met de exacte uitwerking van het bestede geld en de realisatie hiervan.

 • Ieder kwartaal gaat Soraya op eigen initiatief en kosten terug naar Tanzania om vorderingen te meten m.b.t. de doelstellingen van de Stichting en ontwikkelingen van de kinderen en het Familiehuis.

 • Ieder jaar maakt Stichting Project Junior een jaarverslag waarin doelstellingen, resultaten, financiële steun en hun bestemming, openbaar worden gemaakt.

 • Alle ontvangen en beschikbaar gestelde gelden worden volledig, uitsluitend én zonder winstoogmerk besteed aan de zorgvoorziening van deze veertien kinderen en het Familiehuis van Mama Faraji.
 • Financiële verantwoording

  Om alle veertien kinderen uit Project Junior volledig te kunnen faciliteren, is er per jaar een bedrag van 60.000 euro nodig. Dit bedrag dekt alle kosten die in de begroting zijn opgenomen om alle doelen van Project Junior te kunnen verwezenlijken.

  Project Junior streeft er naar om door middel van donaties, giften, liefdadigheidsevenementen, fondsen en subsidies voldoende geld in te zamelen.

  De penningmeester beheert de financiën van de stichting nauwkeurig. De bestuursleden van Stichting Project Junior zijn gezamenlijk bevoegd over het vermogen van de Stichting.
  Alle ontvangen en beschikbaar gestelde gelden worden volledig, daadwerkelijk én zonder winstoogmerk besteed aan de zorgvoorziening van deze veertien kinderen en het Familiehuis van Mama Faraji.

  De diagram geeft een duidelijke weergave van welk deel van het budget aan welke post wordt uitgegeven.

  Het vermogen wordt nauwkeurig beheerd door initiatiefneemster en voorzitter van de stichting. Betalingen kunnen alleen uitgevoerd worden na toestemming van de voorzitter van Stichting Project Junior. Bestuursleden kunnen niet afzonderlijk beschikken over het vermogen van de instelling. De stichting ontvangt maandelijks een rapportage van Mama Faraji met de exacte uitwerking van het bestede geld en de realisatie hiervan.